کارگاه های کارگروه روانشناسی که تابستان سال 96برگزار گردید:

پنجمین کارگاه اموزشی مهارت های زندگی جهت همسران پرسنل ذوب اهن

مدرسین:

دوره اول:

خانم سمیه پویا (ارشد مشاوره و راهنمایی)

دوره دوم و سوم:

خانم زهرا لطفی و خانم فاطمه رمضانی (ارشد روانشناسی)

دوره چهارم:

خانم مریم وکیلی نژاد و خانم سمیه نوربخش و خانم فرزانه محبی (ارشد روانشناسی)

دوره پنجم (در حال برگزاری):

خانم مریم وکیلی نژاد (ارشد روانشناسی)

خانم مریم قاسمی (کارشناسی روانشناسی)

گارگاه توانمند سازی مادران

مدرس: خانم مریم ملاحی (ارشد مشاوره و راهنمایی)