کارگروه حقوقی شامل فعالیت های زیر می باشد:

1.  مشاوره حقوقی  

  • حضوری

  • تلفنی

  • مکتوب در آتشکار 

            2.  کلاس های آموزشی حقوق (ساده و کاربردی)