۱۳۹۵/۰۲/۱۵

جلسه ی بهداشت بانوان

جلسه ی بهداشت بانوان توسط کارگروه پزشکی انجمن خیرین بانوان ذوب آهن برگزار می گردد.

زمان:چهارشنبه 95/2/22 ازساعت 9الی11 صبح

مکان : سالن همایش مجموعه شفق ذوب آهن
(حضور برای عموم بانوان آزاد می باشد.)
(از به همراه آوردن اطفال جدا خودداری فرمایید.)