۱۳۹۵/۰۸/۱۵

كلاس آموزش تنيس روى ميز ؛ مربى : خانم موسوى

سه شنبه ها عصر ١٧-١٥:٣٠ و پنجشنبه ها صبح ١١-٩:٣٠

مجموعه شفق اصفهان