۱۳۹۵/۰۹/۱۶

كلاس نقاشى روى پارچه ، مربى : خانم لطفى

روزهاى يكشنبه ١٠:٣٠-٩ مجموعه شفق اصفهان