گروه تحقیق و پژوهش در راستای اطلاع بیشتر مخاطبین سایت اقدام به تهیه گزارش از فعالیت کار گروه ها و همچنین زمانبندی دقیق کلاسهای آموزشی نموده که این همکاری میتواند باعث هم افزایی و جذب بیشتر مخاطب گردد.

این اقدام با استقبال و همکاری کار گروه ها انجام شد.