آموزش احکام

جلسه ی اول

مقدمه

در طول تاریخ، مصلحان و نیک اندیشان همیشه در فکر بودند جامعه ای به وجود بیاورند که ارزش ها در آن حاکم شود و زشتی ها از بین برود. به این جامعه مدینه ی فاضله میگویند. برای رسیدن به این مدینه ی فاضله قوانین و مقرراتی اندیشیده اند تا افراد جامعه در زندگی فردی،اجتماعی،استفاده از طبیعت و ارتباط با هم نوعان راه درست را طی کنند و به حقوق هم تجاوز نکنند.

اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی که سعادت بشر را تامین میکند، میگوید زیربنای چنین جامعه ای اعتقاد صحیح است. لذا اصول خاص را مقرر کرده که مردم باید به آن باور داشته باشند و این اصول آغاز و پایان هستی را مشخص میکند و زندگی انسان را هدف دار میکند.

البته فقط اعتقاد صحیح کافی نیست و باید در مرحله ی عمل هم رفتار درست و نادرست را از هم تشخیص بدهد، به خوبی ها عمل کند و از بدی ها دوری کند. این وظیفه را احکام به عهده دارد.

احکام: مجموعه ی قوانین عملی اسلام است که از وحی سرچشمه گرفته و با بیان معصومان تفسیر و تبیین شده است.

قوانینی که تغییر ناپذیر است و تمام موضوعات و مصادیق خارجی و حوادث واقعه را در بر میگیرد. بدون آنکه به اصول آن خدشه ای وارد شود.