بسمه تعالی

پژوهش فرآیندی علمی وهدفمند است که به بررسی پدیده ها وروابط بین انها می پردازد.

تحقیق یعنی جمع آوری وپردازش و کنکاش در موضوعات جهت اثبات درستی وراستی آزمایی آن.

در این راستا پس از شروع به فعالیت انجمن خیرین بانوان ذوب آهن اصفهان به همت مشاور فرهنگی –اجتماعی مدیر عامل شرکت ،سرکار خانم مهندس علمداری،گروه تحقیق وپژوهش از دی ماه 1394 فعالیت خود را آغاز نمود.

 

اهداف گروه:

  • نگرش علمی وتخصصی به موضوعات
  • ارتقاء سطح اطلاع وآگاهی جهت بهبود کیفیت زندگی
  • تبادل کاربردی نظرات تخصصی در مورد موضوعات مشخص  

فعالیت ها:

  • انجام تحقیق وپژوهش
  • تشکیل اتاق فکر وبرگزاری جلسات تحلیل وتعادل نظر علمی
  • ارايه حاصل تحقیقات از طریق رسانه های جمعی
  • تبادل با سایر کارگروه ها ودعوت از ایشان
  • تعاملی با خانواده ها از طریق نیاز سنجی ،آگاهی رسانی و....
  • برگزاری نمایشگاه
  • ........

بهترین راه تحقیق این است که متخصصان در رشته های گوناگون با هم همکاری نموده وموضوعات مختلف را بررسی کنند.

گروه تحقیق و پژوهش با اعضاء معرفی شده در ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است:

1-سحر صابری(کارشناس ازشد معماری سیستم های کامپیوتر)

2-زهرا وجدانی (کارشناس ارشد mba)

3-پروین گلایی(کارشناس ارشد شیمی)

4-مرجان قرایتی(کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی)

 5-شیما قنواتی(دکتری شیمی تجزیه)

6-گلوریا کارگران(کارشناس ارشد زمین شناسی)

7-شیرین شریفی(کارشناس شیمی)

8- خانم دکتر ملاباشی