۱۳۹۵/۰۸/۰۹

كلاس آموزش شمع سازى تكميلى شنبه ها : ساعت ١٠-٨:٣٠

كلاس آموزش شمع سازى مقدماتى شنبه ها : ساعت ١٢:٣٠-١٠:٣٠

مربى : خانم زمانى

مجموعه شفق اصفهان