۱۳۹۵/۰۸/۰۴

كارگروه تحقيق وپژوهش كانون خيرين بانوان ذوب آهن اصفهان ؛ هرهفته روزهاى دوشنبه ١٦-١٨ در مجموعه شفق جلسه دارند .

اين كارگروه با ارائه مقاله هاى علمى و پژوهشى در هفته نامه آتشكار و سايت بانوان ذوب آهن و همچنين با برگزارى كارگاههاى علمى و بازديد هاى تحقيقاتى و تاريخى و علمى به فعاليت خود در كانون مشغول ميباشد .